OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Słupia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
1.Nazwa i adres jednostki:          Urząd Gminy Słupia
                                                          28-350 Słupia 257
2.Nazwa stanowiska:                  informatyk  w Referacie Spraw Gospodarczych Gminy
3.Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) doświadczenie zawodowe-co najmniej 2-letni staż pracy,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub tytuł technika informatyki,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,  Kodeks postępowania administracyjnego,  o ochronie danych osobowych, RODO, o informacji publicznej,
8) znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4.Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność zarządzania sieciami komputerowymi,
2) podstawy wiedzy z zakresu baz danych,
3) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
4) umiejętność  obsługi i serwisowania systemów  operacyjnych.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2018-08-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-08-07 14:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-08-07 14:20
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Słupia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
1.Nazwa i adres jednostki:          Urząd Gminy Słupia
                                                          28-350 Słupia 257
2.Nazwa stanowiska:                  inspektor  w Referacie Spraw Gospodarczych Gminy
3.Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) doświadczenie zawodowe-co najmniej 4-letni staż pracy,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) wykształcenie wyższe magisterskie lub inżyniera  z zakresu budownictwa,  architektury,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o planowaniu przestrzennym, Prawo budowlane , Prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Kodeks postępowania administracyjnego,  
8) znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4.Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy na stanowiskach urzędniczych w organach administracji publicznej,
2) biegła znajomość obsługi komputera,
3) uprawnienia budowlane,
4) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2018-08-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-08-07 14:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-08-07 14:26
rozwiń archiwum
zwiń archiwum