bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 29-06-2018
Drukuj
Numer ogłoszenia
1120278
Edytuj
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem: Oferta na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn: Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz do dnia 29.09.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego – osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Meus
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
662033588
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
NADZÓR INWESTORSKI związany z: Instalacją systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:
1) pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
2) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.

a) Nadzór będzie sprawowany przez inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania we wskazanej wyżej specjalności wg potrzeb
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: Wszystkie
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski nad Instalacją systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz
Przedmiot zamówienia
„NADZÓR INWESTORSKI związany z: Instalacją systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz.
Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:
1) pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
2) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.

a) Nadzór będzie sprawowany przez inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania we wskazanej wyżej specjalności wg potrzeb
Kod CPV
71520000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi nadzoru budowlanego
Harmonogram realizacji zamówienia
Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia robót tj do 15.11.2018 r. i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikających z okresu rękojmi.
Załączniki Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
Wiedza i doświadczenie
Na potwierdzenie należy złożyć; 
wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w tym okresie wykonał lub wykonuje: co najmniej dwie usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego związane z nadzorem robót związanych z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych, gdzie wartość wykonanych i odebranych robót wynosiła minimum 1 000 000,00 zł brutto. 
Na potwierdzenie należy wskazać te nadzory w wykazie usług.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje n/w osobą do realizacji zamówienia: 
Inspektor nadzoru robót budowlanych – wskazana osoba powinny posiadać następujące kwalifikacje:
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
4. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego
2) wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
3) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; (w sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia),
5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, złoży. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Oferty.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA SŁUPIA
Adres
28-350 Słupia
świętokrzyskie , jędrzejowski
Numer telefonu
413816024
NIP
6562214287
Tytuł projektu
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz.
Numer projektu
RPSW.03.01.00-26-0028/17-00
Liczba wyświetleń: 1
 

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 534.00 KB
zalacznik nr 1 Plik pdf 476.87 KB
zalacznik nr 2 Plik pdf 1.03 MB
zalacznik nr 3 Plik pdf 828.96 KB
zalacznik nr 4 Plik pdf 603.27 KB
zalacznik nr 5 Plik pdf 750.09 KB
załącznik nr 6 Plik pdf 829.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2018-06-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-06-21 20:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-06-21 20:36
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 22 czerwca 2018r. 13:05:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.