bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Wykaz nieruchomosci położonych w Słupi przeznaczonych do sprzedaży

       WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI 

         POŁOŻONYCH  W    S Ł U P I   PRZEZNACZONYCH 

       DO  SPRZEDAŻY

 

Zgodnie z art. 35 Ustawy  z dn. 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2014 r.  poz. 518 z póź. zm. ) , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr. 80/2014  z  dnia  31.10.2014 r ,  podaje  do publicznej wiadomości,

że  działki        Nr.  326/6    o  pow.   0.08 33  ha

                         Nr.  326/7    o  pow.   0.08 33  ha

                         Nr.  326/8    o  pow.   0.08 33  ha

                         Nr.  326/9    o  pow.   0.08 34  ha

położone w Słupi   zostały przeznaczone  do  sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego .

Działki położone w Słupi (Jędrzejowskiej )  o kształcie prostokątnym, teren równy  i płaski. Działki niezabudowane , położone w terenach pozbawionych jakichkolwiek zagrożeń .  

Zgodnie  z  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego   Gminy  Słupia powyższe działki  położone są w terenach zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i usług (MU ) .

 Dojazd do  działek  drogą  asfaltową  biegnącą przez teren zwartej zabudowy mieszkaniowej od drogi powiatowej  Szczekociny – Sędziszów .

Koszty poniesione przez Gminę związane ze sprzedażą ponosi nabywca .

Własność  Gminy  Słupia   na podstawie  KW - KI1J/00037417/9 .

Cena wywoławcza działek  wynosi :  

działka   Nr.  326/6     -   37 983,00 zł  

(Słownie  : trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy 00/100 zł)

                                                    Nr.  326/7     -   37 983,00 zł  

(Słownie  : trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy 00/100 zł)

                                                   Nr.  326/8     -  37 983,00 zł  

(Słownie  : trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy 00/100 zł)

                                                   Nr.  326/9     -  38 027,00 zł  

(Słownie  : trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia siedem 00/100 zł).

Działki powyższe nie są obciążone prawami ani długami na rzecz osób trzecich.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek w terminie 6 tygodni od dnia 12.11.2014 r. tj. dnia wywieszenia niniejszego wykazu do 29.12.2014 r. Termin pierwszego przetargu i warunki  zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze odrębnego ogłoszenia.

 

Słupia dnia  12.11.2014 r .

 

w załaczeniu skan dokumentu

 

Załączniki:

Wykaz nieruchomości Plik pdf 123.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-11-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-11-14 10:34
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-11-14 10:34
Konkurs w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu rozwoju sportu

Zarządzenie Nr 96/2014

Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska

z dnia  14 listopada 2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2015

 

Na podstawie § 3 ust2 uchwały nr XLV/246/2014/2014 Rady Gminy Słupia                                                z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz zasad wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia, zarządzam co następuje:

§ 1

Wszczynam postępowanie konkursowe w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu rozwoju sportu realizowanego na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska w 2015 r.

- ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupia Jędrzejowska, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupia Jędrzejowska.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. organizacyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

                                                                                Wójt Gminy Słupia

                                                                                  Krzysztof Nowak

 

w załączeniu skan

Załączniki:

Zarzadzenie Nr 96 /2014 Plik pdf 177.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-11-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-11-14 09:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-11-14 09:35
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 175 200,00 złotych

W załaczeniu skan zawiadomienia 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-11-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-11-07 14:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-11-07 14:39
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

                                                                                          Słupia, dnia 29.10.2014r.

RGG.271.9.2014     

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dot. Przetargu Nr RGG.271.9.2014 pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości  1 175 200,00 złotych,  ogłoszonego na Urzędzie Zamówień Publicznych pod Nr 350876-2014 w dniu 21.10.2014r.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. z 2013 r. Dz. U. , poz. 907 z późn. zm./ Zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy RGG.271.9.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości  1 175 200,00 złotych,  zgodnie z art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

Uzasadnienie :

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-10-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-10-29 15:12
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-10-29 15:13
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci w Sieńsku

                   WÓJT  GMINY   SŁUPIA  JĘDRZEJOWSKA

                                         województwo : ŚWIĘTOKRZYSKIE

                                                  O G Ł A S Z A                                                 

                    PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

                   NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI   SKŁADAJĄCEJ  SIĘ 

                   Z    DZIAŁKI :

                   Nr.  219/2  o  pow.  0.65 83  ha wraz z zabudowaniami

                   ( budynek po szkole podstawowej wraz z salą gimnastyczną   

                   i  budynek gospodarczy )  położona  w  SIEŃSKU .

Własność  Gminy  Słupia   na podstawie  KW - KI1J/00017395/2 .

Cena wyjściowa działki wraz z  zabudowaniami wynosi :  544 484,00 zł. 

(Słownie :  pięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery 00/100 złotych ) .

Działka Nr.  219/2  jest  usytuowana po zachodniej stronie drogi powiatowej biegnącej od miejscowości  Słupia w kierunku miasta Jędrzejów.

Działka o kształcie  regularnego prostokąta , teren równy i płaski .

Działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej i drogi lokalnej.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość od strony zachodniej przylega do nieruchomości stanowiącej park wpisany do rejestru zabytków.  Od strony północnej i południowej  działka sąsiaduje z zabudowanymi  budynkami mieszkalnymi i zagrodowymi a od wschodu z pasem drogowym.

Działka Nr. 219/2  o pow. 0.65 83 ha w tym :   Bi  - 0.65 83 ha zabudowana jest budynkiem  po szkole podstawowej , w którym wydzielone są dwa samodzielne lokale mieszkalne, salą gimnastyczną i łącznikiem oraz budynkiem  gospodarczym . Ponadto na nieruchomości znajdują się chodniki i place dla potrzeb ruchu pieszego, boisko szkolne oraz plac zabaw.

Budynek szkoły konstrukcji murowanej dwukondygnacyjnej, podpiwniczony w części mieszkalnej:

pow. użytkowej części głównej 488,37 m 2
pow. użytkowej lokalu Nr. 1 -  45,96 m2  
pow. użytkowej lokalu Nr. 2 – 45,96 m 2 .

Budynek sali gimnastycznej wraz z łącznikiem jednokondygnacyjny jest dobudowany do budynku szkolnego od strony  południowo – zachodniej.

- sala o pow. użytkowej 287,03 m²,

- łącznik o pow. użytkowej 152 m².

       Na działce znajduje się murowany jednokondygnacyjny budynek  gospodarczy wolnostojący w złym stanie technicznym. W celu doprowadzenia budynku do stanu pozwalającego na jego użytkowanie konieczne jest przeprowadzenie remontu.

Nieruchomość  może być zagospodarowana pod działalność gospodarczą o charakterze nieuciążliwym : działalność usługową , handlową , kulturalno-

oświatową, produkcyjną,  socjalno – usługową .

Obiekt  jest w średnim stanie technicznym. Wyposażony jest w instalację elektryczną, odgromową, kanalizacyjną, wodociągową (studnia głębinowa)

i dzwonkową. Ogrzewanie budynku centralne z pieca na węgiel.

Działka jest ogrodzona  .

 Koszty poniesione przez Gminę związane ze sprzedażą ponosi nabywca .

      Gmina Słupia  posiada  aktualny  miejscowy plan przestrzennego

Zagospodarowania  Gminy .

Zarządzeniem  Nr. 73./2014  z dnia  06.10.2014 r Wójt  Gminy   wyznaczył  termin  przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Słupi w dniu 8 grudnia 2014 r (poniedziałek) –pokój  Nr.10  -   godz. 10 00  . 

 Warunkiem przystąpienia do  przetargu  jest wpłacone Wadium w wysokości 10%  ceny wyjściowej ( w formie pieniężnej ) w Kasie Urzędu Gminy w Słupi

do dnia 3 grudnia  2014 r   do godz. 1300  lub na konto Urzędu Gminy w Słupi  Nr.  98 8513 1011 2001 0000 0013 0001 BS Sędziszów Oddział w Słupi 

Oferty należy składać w terminie do dnia 3 grudnia 2014 r do    

 godz.  1300  w  Sekretariacie  Urzędu  Gminy.

Oferta z dołączoną kserokopią dowodu wpłaty Wadium  na zakup  działki winna być składana w osobnej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej.

Oferta powinna zawierać : imię i nazwisko oferenta, dokładny adres, datę sporządzenia oferty , proponowaną cenę , numer działki ,sposób zagospodarowania nieruchomości, Oświadczenie  o zapoznaniu się  z warunkami  przetargu .

 W kopercie zewnętrznej zalakowanej z napisem

      „ Przetarg  na  zakup  działki  w  Sieńsku ”

a na wewnętrznej kopercie imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oraz numer działki. Koszty związane ze sprzedażą działki ponosi nabywca.

Osoby biorące udział  w  przetargu  powinny zapoznać się  ze stanem prawnym , granicami nieruchomości będące przedmiotem  przetargu  . 

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone Wadium nie podlega zwrotowi, a jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie stawi się w oznaczonym dniu u Notariusza właściciel może odstąpić od zawarcia Umowy Notarialnej.

Organizatorowi  przetargu  przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu  pisemnego  nieograniczonego  bez podania przyczyny.

 

Bliższe informacje w Urzędzie Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
 pokój  Nr.  7     Tel.   041  38 16 024  lub  041  38 16 288 .

 

       Słupia  dnia  06.10.2014 r                                                   Wójt Gminy

                                                                                         Słupia Jędrzejowska   

                                                                                            Krzysztof  Nowak

                         

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-10-08 13:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-10-08 13:23

W załaczeniu protokół wyboru ofert

Załączniki:

Protokół wyboru ofert Plik pdf 60.72 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2013-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-27 13:51
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-27 13:51
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]