bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Informacja o wynikach Plik pdf 298.54 KB
Podmiot publikującyNowak Marcin
WytworzyłMarcin Nowak2020-09-22
Publikujący Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-09-22 13:57
Modyfikacja Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-09-22 13:57
Podmiot publikującyNowak Marcin
WytworzyłMarcin Nowak2020-09-11
Publikujący Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-09-11 14:27
Modyfikacja Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-09-11 14:27
Polska-Słupia: Lampy i oprawy oświetleniowe
2020/S 185-446533
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 157-381727)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Słupia
Adres pocztowy: Słupia 257
Miejscowość: Słupia
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Tel.: +48 606206214
Faks: +48 413816005
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.slupia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia
Numer referencyjny: SGG 271.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia”.
Do zakresu dostawy i instalacji związanej z modernizacją systemu oświetlenia drogowego należy:
— demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami 716 szt.,
— montaż nowych opraw energooszczędnych LED wraz z nowymi wysięgnikami – szt. 850,
— demontaż istniejących w szafie stacji transformatorowej układów sterowania oświetleniem i montaż nowych układów sterowania wraz z przeniesieniem układów pomiarowych,
— montaż ograniczników przepięć na sieci napowietrznej niskiego napięcia,
— przeprowadzenie badań, prób i pomiarów,
— dostawa i montaż latarni zasilanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) solarno-wiatrowych szt. 1,
— dostawa i uruchomienie Inteligentnego systemu sterowania oświetleniem dla 37 opraw.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 157-381727
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 


 


Polska-Słupia: Lampy i oprawy oświetleniowe
2020/S 175-422594
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 
2020/S 157-381727)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Słupia
Adres pocztowy: Słupia 257
Miejscowość: Słupia
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: 
przetargi@kancelariajiz.pl
Tel.: +48 606206214
Faks: +48 413816005
Adresy internetowe:
Główny adres: 
http://www.bip.slupia.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia
Numer referencyjny: SGG 271.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia”.
Do zakresu dostawy i instalacji związanej z modernizacją systemu oświetlenia drogowego należy:
— demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami 716 szt.,
— montaż nowych opraw energooszczędnych LED wraz z nowymi wysięgnikami – szt. 850,
— demontaż istniejących w szafie stacji transformatorowej układów sterowania oświetleniem i montaż nowych układów sterownia wraz z przeniesieniem układów pomiarowych,
— montaż ograniczników przepięć na sieci napowietrznej niskiego napięcia,
— przeprowadzenie badań, prób i pomiarów,
— dostawa i montaż latarni zasilanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) solarno-wiatrowych szt. 1,
— dostawa i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem dla 37 opraw.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 
2020/S 157-381727
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonanych dostaw zawarty w JEDZ
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną dostawę z montażem polegającą na modernizacji systemu oświetlenia albo jedną robotę budowlaną, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa systemu oświetlenia, obejmująca min. 600 punktów oświetleniowych o wartości min. 800 000 PLN brutto. (wymagane min. 600 punktów oświetleniowych ma odnosić się do jednej wykonanej modernizacji, przebudowy, budowy w ramach Gminy, miejscowości, terenu ze sobą powiązanego np.; osiedla. Zamawiający nie uzna za spełniony warunek w zakresie wymaganej ilości punktów oświetleniowych jeżeli Wykonawca osiągnął go w ramach sumowanie ilości opraw zamontowanych na terenach ze sobą nie powiązanych np.; różnych gminach)
Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
b) wykaz osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego,
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
— Kierownik robót, który posiada uprawnienia (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat w kierowaniu wykonaniem modernizacji (przy robotach budowlanych kierownik robót), oświetlenia ulicznego polegającej na zrealizowaniu od początku do końca jednej dostawy z instalacją lub roboty budowlanej w zakresie której była wykonana modernizacja, budowa, przebudowa systemu oświetlenia, w ramach każdej zainstalowano min. 600 punktów oświetleniowych, (w wykazie należy wskazać nazwę Zamawiającego datę zakończenia modernizacji, nazwę zadania modernizowanego oraz ilość punktów oświetleniowych zainstalowanych).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykonanych dostaw zawarty w JEDZ
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną dostawę z montażem polegającą na modernizacji systemu oświetlenia albo jedną robotę budowlaną, której zakresem była modernizacja lub przebudowa lub budowa systemu oświetlenia, obejmująca min. 600 punktów oświetleniowych o wartości min. 800 000 PLN brutto. (wymagane min. 600 punktów oświetleniowych ma odnosić się do jednej wykonanej modernizacji, przebudowy, budowy w ramach Gminy, miejscowości, terenu ze sobą powiązanego np.; osiedla. Zamawiający nie uzna za spełniony warunek w zakresie wymaganej ilości punktów oświetleniowych jeżeli Wykonawca osiągnął go w ramach sumowanie ilości opraw zamontowanych na terenach ze sobą nie powiązanych np.; różnych gminach)
Na wezwanie do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
b) wykaz osób zawarty w JEDZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego,
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
— Kierownik robót, który posiada uprawnienia (lub równoważne wystawione na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat w kierowaniu wykonaniem modernizacji (przy robotach budowlanych kierownik robót), oświetlenia ulicznego polegającej na zrealizowaniu od początku do końca jednej dostawy z instalacją lub roboty budowlanej w zakresie której była wykonana modernizacja, budowa, przebudowa systemu oświetlenia, w ramach każdej zainstalowano min. 600 punktów oświetleniowych, (w wykazie należy wskazać nazwę Zamawiającego datę zakończenia modernizacji, nazwę zadania modernizowanego oraz ilość punktów oświetleniowych zainstalowanych).
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: nie
Powinno być:
Opcje: tak:
W stosunku przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w szczegółowej kalkulacji (kosztorysie ofertowym), który należy złożyć przed podpisaniem umowy). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w szczegółowej kalkulacji (kosztorysie ofertowym), który należy złożyć przed podpisaniem umowy). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w szczegółowej kalkulacji (kosztorysie ofertowym) stanowiącym część umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 21/09/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:


 


Polska-Słupia: Lampy i oprawy oświetleniowe
2020/S 157-381727
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina  Słupia
Adres pocztowy: Słupia 257
Miejscowość: Słupia
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik
E-mail: przetargi@kancelariajiz.pl
Tel.: +48 606206214
Faks: +48 413816005
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.slupia.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.slupia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-46
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

więcej
Podmiot publikującyNowak Marcin
WytworzyłMarcin Nowak2020-08-10
Publikujący Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-08-14 13:23
Modyfikacja Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-09-23 10:36
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-04-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-04-16 10:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-04-16 11:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 24 września 2020r. 22:56:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.