bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Ogłoszenie nr 362339 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.

Słupia: Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 45.000l. dla pojazdów Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupia (Jędrzejowska), krajowy numer identyfikacyjny 29101069400000, ul. Słupia  257, 28350   Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3816024, 3816288, e-mail sekretariat@slupia.pl, faks 0-41 3816005.
Adres strony internetowej (URL):
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bp.slupia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 45.000l. dla pojazdów Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 45.000l. dla pojazdów Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych ’’ 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej - CPV 09134100-8 – Olej napędowy - szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi do 45.000 litrów, - miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, nastąpi do zbiorników paliwa o pojemności 5000 l znajdujących się: na terenie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych. - jednorazowa ilość dostarczanego oleju napędowego będzie nie mniejsza niż 4000 l i nie większa niż 4500 l

II.5) Główny kod CPV: 09134100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia określonego w pkt.3 SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy, 2) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 7 SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego warunki, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a tym samym odrzuceniem jego oferty.
Informacje dodatkowe 2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia 1) wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, 2) na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. Dokumenty wskazane powyżej mają charakter przykładowy i nie enumeratywny. 3) dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym). 4) odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisany przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. 3. Sposób realizacji dostaw: 1) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia, po każdorazowym złożeniu telefonicznego zamówienia Zamawiającego potwierdzonego faksem w terminie 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia. Zamawiający decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiorników paliwa przez okres obowiązywania zawartej umowy. 2) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1069) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. 3) Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze. 4) Załadunek zbiorników paliwa nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. 4. Zamawiający przewiduje, że dostawy oleju napędowego będą wykonywane do zbiornika o pojemności 5000 litrów na terenie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie po wystawieniu faktury VAT. 5. Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny. Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z dystrybutora cysterny. Do każdej dostawy – faktury sprzedaży Wykonawca załączać będzie wydruki z legalizowanego dystrybutora cysterny potwierdzone podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 6. Zmiana cen jednostkowych oleju napędowego może nastąpić tylko w przypadku zmiany przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym rozporządzeniem MF w sprawie podatku akcyzowego. W przypadku podwyżki cen tych artykułów na rynku krajowym jak i w przypadku ich obniżki, Wykonawca ma obowiązek podnieść lub obniżyć cenę. Podstawą do zmiany cen będą nowe ceny przedstawione przez Wykonawcę opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta (zmiana może dotyczyć jedynie cen jednostkowych). Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianie cen, wysokość zastosowanej marży jest stała przez cały czas obowiązywania umowy. 7. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1 Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 6 SIWZ Wykonawcy muszą przedstawić n/w dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - wg załącznika nr 3, 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi 7.2 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 7.3 W przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust.2 b ustawy Wykonawca zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt 2. 7.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika, oferta składana przez spółkę cywilną lub przez konsorcjum). Pełnomocnictwo winno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 7.5 W/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione na każdej zapisanej stronie. Powyższa forma dotyczy także dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 ustawy. 7.6 Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. 7.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 7.8 Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę/osoby na każdej zapisanej stronie. Dokumenty składane w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Sposób obliczenia ceny oferty: 1) cena oferty to suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty itp. tak aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, 2) cena oferty to wartość brutto 1 litra oleju napędowego, 3) cena ofertowa powinna wynikać z wymagań zawartych w SIWZ, 4) cenę oferty (wartość netto i brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza), zaokrąglenia matematyczne, 5) cena oferty powinna być podana w złotych polskich cyframi i słownie. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, 6) wyznacznikiem cenowym dla Zamawiającego są ceny ustalone przez PKN Orlen lub Lotos. Wykonawca określi zaproponowany upust (marżę) od ceny netto jednego litra paliwa płynnego w formie upustu (marży) określonej kwoty pieniężnej wyrażonej w polskich złotych (np. 0,03 zł/l), z dokładnością do 1 grosza. Upust (marża) określony przez Wykonawcę zostanie ustalony na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegał zmianie, a cena 1 litra paliwa płynnego będzie każdorazowo pomniejszona (powiększona) o zastosowany przez Wykonawcę upust (marżę) np. cena oleju napędowego ustalona przez PKN Orlen lub Lotos na dzień dostawy do siedziby Zamawiającego. (cenę netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ( z dokładnością do 1 grosza), zaokrąglenia matematyczne. 7) Wyznacznikiem cenowym stosowanym do oceny i porównania złożonych ofert będzie cena jednostkowa m3 podana przez PKN Orlen lub Lotos, na dzień 12.12.2016 r. po przeliczeniu na cenę netto 1 litra, pomniejszona o zaproponowany przez Wykonawcę upust (bądź powiększona o zaproponowaną przez Wykonawcę marżę).
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2016-12-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-08 14:28
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-12-08 14:32
W Ó J T   G M I N Y
S Ł U P I A 
28 - 3 5 0  S Ł U P I A
 
O G Ł A S Z A
Drugi  przetarg  pisemny nieograniczony  na dzierżawę mienia komunalnego  w  obrębie  SŁUPIA    na okres  do 2 lat,
działki  Nr. 302  o pow. 0.17 ha
             Nr. 304  o pow. 0.18 ha  wraz z budynkiem skupu zwierząt
                              Powierzchnia  zabudowy  153 m2 .
 
Własność  Gminy  Słupia  na  podstawie  KW -  37412 .
Zgodnie  z Zarządzeniem  Wójta  Gminy Słupia Nr.57/2016 z dnia 20.09.2016 r.    ustalenie dzierżawcy nastąpi  w formie  rozstrzygnięcia  przetargu pisemnego nieograniczonego .
Ustala się cenę początkową czynszu na kwotę miesięcznie  1 500,00 zł netto + VAT 345,00 zł .
Przetarg  odbędzie  się  w Urzędzie  Gminy  w Słupi w dniu
28.12.2016 roku o godz. 11 00 , pokój  Nr  10 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  Wadium  w wysokości :
1 100,00 zł   nie później niż na 3 dni przed dniem przetargu w Kasie Urzędu Gminy
w Słupi lub na konto Urzędu Gminy  w Banku  Spółdzielczym w Sędziszowie oddział w Słupi Nr. konta 20 8513 1011 2001 0000 1527 0001 do 23.12.2016 r. do godz. 1500. Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego uczestnikowi, który przetarg wygrał oraz zwraca się pozostałym uczestnikom przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni  od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Oferty należy składać w terminie do 28.12.2016 r. do  godz. 1100
w sekretariacie Urzędu Gminy  w  kopertach  zalakowanych  z napisem  „Przetarg na dzierżawę  działek Nr. 302 , Nr. 304 w Słupi  „  lub  pocztą  - decyduje data stempla pocztowego .
Szczegółowe  informacje dotyczące przetargu  zostały zawarte w warunkach przetargu dostępnych  w Urzędzie  Gminy  w Słupi Referat Spraw Gospodarczych Gminy  pokój Nr. 7 są także udzielane  pod Nr. tel. 041 3816  024  , 041 3816 288  Piotr Kozieł w godzinach 8 00 - 1500 .                          
 
 
                                                                                      Wójt Gminy Słupia
                                                                                            Krzysztof Nowak
 
Słupia, 06.12.2016r.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2016-12-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-06 14:37
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-12-06 14:39
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na :Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 45.000l. dla pojazdów Gminy Słupia i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2016-12-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-06 13:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-12-06 13:30
w załaczeniu skan zawiadomienia
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2016-12-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-12-01 13:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-12-01 13:27
w załaczeniu skan dokumentu

Załączniki:

Zbiorcze zestawienie ofert Plik pdf 237.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2016-11-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-11-30 11:52
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-11-30 11:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 09 grudnia 2016r. 02:48:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.