bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)

Słupia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej pn. Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. w wysokości 730.890,00zł oraz na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok
Numer ogłoszenia: 264840 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupia (Jędrzejowska) , Słupia 257, 28-350 Słupia, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3816024, 3816288, faks 0-41 3816005.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2015-10-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-10-07 19:04
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2015-10-07 19:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W Raszkowie PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻONEJ  W  Raszkowie   PRZEZNACZONEJ

DO  SPRZEDAŻY

 

Zgodnie z  art. 35 Ustawy  z dn. 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z  2014 r.poz.518) ,Zarządzeniem Wójta Gminy Nr. 59/2015  z dnia 09.09.2015 r ,  podaje  do publicznej wiadomości, że  działka Nr.  80/2 wraz z  budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi  o pow. 0.53 04 ha  położona w  Raszkowie została przeznaczona do  sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego .

Działka Nr.  80/2  będąca przedmiotem niniejszego opracowania  usytuowana jest w terenie stanowiącym kompleks zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Położona jest w terenie usytuowanym po wschodniej stronie drogi powiatowej biegnącej przez tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej w kierunku Sędziszowa. Teren na których znajduje się szacowana działka stanowi pas gruntów porośniętych trawą i chwastami.

Dojazd, ukształtowanie- dojazd do nieruchomości drogą posiadającą nawierzchnię asfaltową biegnącą przez tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej. Wyjazd na nieruchomość od strony zachodniej z drogi lokalnej biegnącej od drogi przez tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej w kierunku Sędziszowa. Działka posiada kształt nieregularny zbliżony do trapezu. Teren nieruchomości jest równy i płaski.

Sąsiedztwo- Nieruchomość od strony północnej sąsiaduje z nieruchomością niezabudowaną stanowiącą użytek rolny zagospodarowany pod uprawy polowe, od strony wschodniej sąsiaduje z nieruchomością niezabudowaną stanowiącą użytek zielony, od strony północno-wschodniej sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną budynkiem byłej  szkoły podstawowej.

Stan zagospodarowania nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i dwoma budynkami gospodarczymi. Znajdujące się na działce budynki nie są użytkowane od co najmniej kilku lat. Budynek mieszkalny jest bardzo złym stanie technicznym. Składa się z następujących  pomieszczeń: sień, kuchnia i pokój. Znajdujące się w budynku pomieszczenia ze względu na długi okres czasu ich nieużytkowania, zostały zdemolowane. Brak jest okien, drzwi, podłóg, ściany do tynkowania i malowania. Budynek nie jest wyposażony w sieć wodociągową. Zaopatrzenie w wodę ze studni kopanej. Dach budynku mieszkalnego pokryty eternitem. Budynki gospodarcze są murowane w bardzo złym stanie technicznym. Budynki gospodarcze podobnie jak mieszkalny nie są użytkowane od co najmniej kilku lub kilkunastu lat. Brak jest możliwości określenia dokładnej daty budowy budynków. Wiek budynków rzeczoznawcza określiła na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie i przyjęła, że wybudowane zostały w latach 50-60 ubiegłego wieku. Znajdujące się na nieruchomości budynki kwalifikują się do rozbiórki lub budynek mieszkalny do generalnego remontu pozwalającego na doprowadzenie budynku do stanu umożliwiającego korzystanie z niego na cele mieszkalne. Znajdujące się na działce studnia kopana jest nieczynna. Nieruchomość nie jest użytkowana od co najmniej kilku lat. Stanowi grunty porośnięte trawa i chwastami oraz krzewami pochodzącymi z samosiewu.

Szacowana nieruchomość położona jest w terenie wyposażonym jest w następujące urządzenia infrastruktura technicznej: Sieć energetyczna.

Własność  Gminy  Słupia(Jędrzejowska)   na podstawie  KW - KI1J/00017390/7 .

Cena wyjściowa działki wraz z  zabudowaniami wynosi :  28 600,00zł

(Słownie:  dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych)

Termin pierwszego przetargu i warunki  zostaną podane do publicznej wiadomości

w drodze odrębnego ogłoszenia .

 

Słupia, dnia 30.09.2015 r .                                            Wójt Gminy Słupia(Jędrzejowska)

                                                                                       mgr. inż. Krzysztof Nowak

Załączniki:

Wykaz nieruchomości Plik pdf 63.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2015-09-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-09-30 12:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2015-09-30 12:40
DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: Nr. 326/6 o pow. 0.08 33ha Nr. 326/7 o pow. 0.08 33ha Nr. 326/8 o pow. 0.08 33ha Nr. 326/9 o pow. 0.08 34ha Położone w Słupi.

WÓJT  GMINY   SŁUPIA  JĘDRZEJOWSKA

województwo : ŚWIĘTOKRZYSKIE

O G Ł A S Z A

                                                                                                                            

               DRUGI  USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

               NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:

     Nr.  326/6   o pow. 0.08 33ha

    Nr.  326/7   o pow. 0.08 33ha

    Nr. 326/8    o pow. 0.08 33ha

    Nr. 326/9   o pow. 0.08 34ha

Położone w Słupi.

Własność  Gminy  Słupia   na podstawie  KW- KI1J/00037 417/9 

Cena wyjściowa wynosi –

     Nr.  326/6   o pow. 0.08 33ha    -    30 386,40zł

    Nr.  326/7   o pow. 0.08 33ha    -     30 386,40zł

    Nr. 326/8    o pow. 0.08 33ha   -    30 386,40zł

    Nr. 326/9   o pow. 0.08 34ha    -    30 386,40zł

 

W/w działki położone są  przy drodze dojazdowej do pól o nawierzchni bitumicznej z połączeniem z drogą powiatową  Szczekociny-Sędziszów.

Działki mają możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

 Koszty poniesione przez Gminę związane ze sprzedażą ponosi nabywca .

      Gmina Słupia  posiada  aktualny  miejscowy plan przestrzennego Zagospodarowania   Gminy, z którego wynika, że  w/w nieruchomości są położone na obszarze oznaczonym  symbolem MN z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne.

Zarządzeniem  Nr63/2015 z dnia 14.09.2015 r Wójt  Gminy   wyznaczył  termin  przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

Drugi  ustny przetarg nieograniczony odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Słupi w dniu 19.10.2015 r. pokój  Nr. 10  -   godz. 11:00  . 

 Warunkiem przystąpienia do  przetargu  jest wpłacone do dnia  do  15.10.2015r do godziny 14(co najmniej 3 dni przed terminem przetargu) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w każdej  nieruchomości na kwotę 3 038,64zł, którą zamierza nabyć uczestnik przetargu, w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w Słupi  20 8513 1011 2001 0000 1527 0001 BS Sędziszów Oddział w Słupi lub w Kasie Urzędu Gminy w Słupi

     Nr.  326/6   o pow. 0.08 33ha     -    30 386,40zł      

    Nr.  326/7   o pow. 0.08 33ha      -    30 386,40zł

    Nr. 326/8    o pow. 0.08 33ha        -    30 386,40zł

    Nr. 326/9   o pow. 0.08 34ha          -    30 386,40zł   

 

 Osoby biorące udział  w  przetargu  powinny zapoznać się  ze stanem prawnym , granicami nieruchomości będące przedmiotem  przetargu. 

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone Wadium nie podlega zwrotowi, a jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie stawi się w oznaczonym dniu u Notariusza właściciel może odstąpić od zawarcia Umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Organizatorowi  przetargu  przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.

 

Bliższe informacje w Urzędzie Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
 pokój  Nr.  7     Tel.   041  38 16 024  lub  041  38 16 288 .

 

                                                                              Słupia  dnia 15.09.2015r

                                                                              Wójt Gminy Słupia (Jędrzejowska)

                                                                              Krzysztof Nowak

w załaczeniu skan 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2015-09-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-09-15 14:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2015-09-15 14:32

Słupia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Słupia (Jędrzejowska) na 2015 rok.
Numer ogłoszenia: 162900 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupia (Jędrzejowska) , Słupia 257, 28-350 Słupia, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3816024, 3816288, faks 0-41 3816005.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2015-07-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-07-02 13:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2015-07-09 09:03

W załaczeniu protokół wyboru ofert

Załączniki:

Protokół wyboru ofert Plik pdf 60.72 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2013-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-27 13:51
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-27 13:51
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]