bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 380010 T WYWŁA - RAWKA - HEBDZIE OD KM 0+000 DO KM 0+660 DŁ. 660 MB PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 380024 T RASZKÓW KOLONIA OD KM.0+000 DO KM.0+838 DŁ.838 MB

Słupia: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 380010 T WYWŁA - RAWKA - HEBDZIE OD KM 0+000 DO KM 0+660 DŁ. 660 MB PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 380024 T RASZKÓW KOLONIA OD KM.0+000 DO KM.0+838 DŁ.838 MB

Numer ogłoszenia: 107900 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupia (Jędrzejowska) , Słupia 257, 28-350 Słupia, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3816024, 3816288, faks 0-41 3816005.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.slupia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 380010 T WYWŁA - RAWKA - HEBDZIE OD KM 0+000 DO KM 0+660 DŁ. 660 MB PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 380024 T RASZKÓW KOLONIA OD KM.0+000 DO KM.0+838 DŁ.838 MB.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR.380010 T WYWŁA-RAWKA- HEBDZIE OD KM 0+000 DO KM 0+660 Dł. 660 MB Zadanie nr. 1 Roboty przygotowawcze. 1. Planowanie poboczy obustronnie wykonywanie mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 m w km 0+000 do km 0+660, 1320 m² 2.Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod poszerzenie jezdni. Lokalizacja od km. 0+160 do km 0+320 szer. 0.7m-tj. 112 m² od km 0+540 do km 0+660 szer. 0,7 m - tj. 84 m² 196 m² 3.Warstwy odsączające wykonane i zagęszczone mechanicznie o gr. 10 cm (poszerzenie ). Lokalizacja j/w , 196 m² 4.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (poszerzenie ) Lokalizacja j/w, 196 m² 5.Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 15 cm Lokalizacja od km 0+000 do km 0+660 szerokości 4,2 mb plus rozjazd 20 m² plus mijanki 56 m², 427 m³ Mijanki 6.Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat II-IV pod mijanki 56 m², 56 m² 7.Warstwy odsączające wykonane i zagęszczenie mechaniczne o gr 10 cm (mijanki ).Lokalizacja j/w,56 m² 8.Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (pod mijanki) Lokalizacja j/w,56 m² Nawierzchnia 9.Mechaniczne oczyszczenie i kropienie emulsją asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej /bitumicznej : zużycie emulsji 0,5 kg/m². Lokalizacja od km 0+000 do km 0+660 szerokości 4,0 mb plus rozjazd 20 m² plus mijanki 56 m², 2716 m² 10. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75kg/m². Lokalizacja j/w, 204 t 11.Nwierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna ) Lokalizacja j/w. , 2716 m² Roboty Wykończeniowe 12. Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,50 m. Lokalizacja od km 0+000 do km 0+660 obustronnie.660 m² 2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR.380024 T RASZKÓW KOLONIA OD KM 0+000 DO KM 0+838 DŁ.838 MB Zadanie nr.2 Roboty przygotowawcze 1. Planowanie poboczy obustronne wykonywanie mechanicznie przy grubości m² ściana 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1.0 m w km 0+000 do km 0+838 , 1676 m² 2. Karczowanie pni o śr, 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności , 5 szt. 3. Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod mijanke , 42 m² 4. Warstwy odsączające wykonane i zagęszczone mechanicznie o gr. 10 cm (mijanka). Lokalizacja j/w, 42 m² 5. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (mijanka ) Lokalizacja j/w. 42 m² 6. Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamieniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 15 cm. Lokalizacja od km 0+000 di km 0+838 szerokości 3,7 mb plus rozjazd 20 m² plus mijanki 42 m², 474 m³ Nawierzchnia 7. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej :zużycie emulsji 0,5 kg/m². Lokalizacja od km 0+000 do km 0+838 szerokości 3,5 mb plus rozjazd 20 m² plus mijanka 42 m², 2995 m² 8. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną mechaniczne w ilości 75 kg/m².Lokalizacja j/w. 225 t 9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna ) Lokalizacja j/w. 2995 m² Roboty wykończeniowe 10. Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,75 m. Lokalizacja od km 0+000 do km 0+838 obustronnie, 1257 m².

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 15.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium: w wysokości 10 000,00 PLN słownie pięć tysięcy złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto) Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku będzie wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj.: - poświadczeń (referencji), lub - innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na rzetelne, zgodne z zasadami sztuki budowlanej i terminowe wykonanie tych prac. W wykazie należy wykazać jedynie te roboty, które potwierdzą spełnienie warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje wytwórnią mas bitumicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w swojej ofercie osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniu i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ubezpieczenia: w dniu składania ofert Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 200 000,00 zł . W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.slupia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Słupia , Słupia 257 , 28-350 Słupia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Słupia , Słupia 257 , 28-350 Słupia (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
Zatwierdził do publikacji Marcin Nowak - referent-informatyk 2016-04-29
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2016-04-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-04-29 12:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-04-29 12:09
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
dot .PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR.380010 T WYWŁA-RAWKA- HEBDZIE OD KM 0+000 DO KM 0+660 Dł. 660 MB 2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR.380024 T RASZKÓW KOLONIA OD KM 0+000 DO KM 0+838 DŁ.838 MB
Numer ogłoszenia: 106662 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

w załaczeniu skan unieważnienia postępowania
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
Zatwierdził do publikacji Marcin Nowak - referent-informatyk 2016-04-29
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2016-04-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-04-29 10:27
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-04-29 10:28
TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W SŁUPI
WÓJT  GMINY   SŁUPIA  JĘDRZEJOWSKA
województwo : ŚWIĘTOKRZYSKIE
O G Ł A S Z A
                                                                                                                            
               TRZECI  USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
               NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:
    
 
    Nr.  326/7   o pow. 0.08 33ha
    Nr. 326/8    o pow. 0.08 33ha
    Nr. 326/9   o pow. 0.08 34ha
Położone w Słupi.
Własność  Gminy  Słupia   na podstawie  KW- KI1J/00037 417/9 
Cena wyjściowa wynosi –
 
    Nr.  326/7   o pow. 0.08 33ha   -    30 486,40zł
    Nr. 326/8    o pow. 0.08 33ha   -    30 486,40zł
    Nr. 326/9   o pow. 0.08 34ha    -    30 486,40zł
 
W/w działki położone są  przy drodze dojazdowej do pól o nawierzchni bitumicznej z połączeniem z drogą powiatową  Szczekociny-Sędziszów.
Działki mają możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.
 Koszty poniesione przez Gminę związane ze sprzedażą ponosi nabywca .
      Gmina Słupia  posiada  aktualny  miejscowy plan przestrzennego Zagospodarowania   Gminy, z którego wynika, że  w/w nieruchomości są położone na obszarze oznaczonym  symbolem MN z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkalne.
 
Zarządzeniem  Nr  27/2016 z dnia 27.04.2016r Wójt  Gminy   wyznaczył  termin  przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.
Trzeci  ustny przetarg nieograniczony odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Słupi w dniu 30.05.2016 r. pokój  Nr. 10  -   godz. 11:00  . 
 Warunkiem przystąpienia do  przetargu  jest wpłacone do dnia  do  25.05.2016r do godziny 14 (co najmniej 3 dni przed terminem przetargu) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w każdej  nieruchomości na kwotę 3 038,64zł, którą zamierza nabyć uczestnik przetargu, w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w Słupi  20 8513 1011 2001 0000 1527 0001 BS Sędziszów Oddział w Słupi lub w Kasie Urzędu Gminy w Słupi
 
    Nr.  326/7   o pow. 0.08 33ha       -     30 486,40zł
    Nr. 326/8    o pow. 0.08 33ha       -     30 486,40zł
    Nr. 326/9   o pow. 0.08 34ha        -     30 486,40zł   
 
 Osoby biorące udział  w  przetargu  powinny zapoznać się  ze stanem prawnym , granicami nieruchomości będące przedmiotem  przetargu. 
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone Wadium nie podlega zwrotowi, a jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie stawi się w oznaczonym dniu u Notariusza właściciel może odstąpić od zawarcia Umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Organizatorowi  przetargu  przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
 
Bliższe informacje w Urzędzie Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
 pokój  Nr.  7     Tel.   041  38 16 024  lub  041  38 16 288 .
 
       Słupia  dnia 27.04.20016r
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
Zatwierdził do publikacji Marcin Nowak - referent-informatyk 2016-04-28
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2016-04-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-04-28 10:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-04-28 12:01
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.