bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-01-28
Publikujący Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-01-28 15:30
Modyfikacja Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-01-28 15:30

Załączniki:

Zbiorcze zestawienie ofert Plik pdf 46.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-01-28
Publikujący Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-01-28 15:28
Modyfikacja Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-01-28 15:28
Ogłoszenie nr 506131-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi: Adaptacja obiektu pod potrzeby Klubu Seniora
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania kod - RPSW.09.02.01 ,,Rozwój usług społecznych w Słupi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi, krajowy numer identyfikacyjny 29117146300000, ul. Słupia  257 , 28-350  Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3816034 w.52, w.51, e-mail gops@slupia.pl, faks 41 3816034 w.52.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.slupia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-46

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.slupia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-46

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Słupia 257, 28-350 Słupia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

więcej
Podmiot publikującyNowak Marcin
WytworzyłMarcin Nowak2020-01-23
Publikujący Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-01-23 14:57
Modyfikacja Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-01-24 15:14

Załączniki:

Oferty Plik pdf 278.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-01-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-23 14:12
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-01-23 14:13

Załączniki:

Informacja Plik pdf 307.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-01-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-23 12:39
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-01-23 12:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-01-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-20 15:07
Modyfikacja Marcin Nowak - Marcin Nowak 2020-01-23 13:22
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-15 15:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-01-15 15:02

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.09 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-01-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-09 09:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-01-09 09:03
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 29 stycznia 2020r. 04:29:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.