bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 
Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia  w sezonie grzewczym 2021/2022 wraz z jego sukcesywną dostawą
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup opału na potrzeby Gminy Słupia w sezonie grzewczym 2021/2022, wraz z sukcesywną dostawą. Dostawy realizowane będą do następujących miejsc wskazanych przez Zamawiającego:
 
 1. Ośrodek Zdrowia w Słupi, Słupia 2, 28-350 Słupia;
 2. Urząd Gminy w Słupi, Słupia 257, 28-350 Słupia;
 3. Szkoła Podstawowa w Słupi, Słupia 281, 28-350 Słupia;
 4. Szkoła Podstawowa w Obiechowie, Obiechów 47, 28-350 Słupia;
 5. Budynek mieszkań komunalnych w Nowej Wsi, Nowa Wieś 31, 28-350 Słupia;
 6. Budynek mieszkań komunalnych w Wywle, Wywła 30, 28-350 Słupia.
 7. OSP w Rożnicy, Rożnica 209, 28-350 Słupia
 
2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania:
Zadanie 1:
 
- Dostawa pelletu do Ośrodka Zdrowia w Słupi, adres: Słupia 2 , 28-350 Słupia
 
lp nazwa Parametry Ilość ton Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy
1 Pellet - średnica granulatu: ∅ 6-8 mm
- długość granulatu: 3,15- 40 mm
- wartość opałowa: > 17,0 MJ/kg
- zawartość siarki: max. 0,03 %
- wilgotność: ≤12%
- zapopielenie :≤ 0,5 %
40  
 
 
7 ton
 
- Dostawa pelletu do  Szkoły Podstawowej w Słupi , Słupia 281 , 28-350 Słupia
 
lp nazwa Parametry Ilość ton  Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy
2 Pellet - średnica granulatu: ∅ 6-8 mm
- długość granulatu: 3,15- 40 mm
- wartość opałowa: > 17,0 MJ/kg
- zawartość siarki: max. 0,03 %
- wilgotność: ≤12%
- zapopielenie :≤ 0,5 %
80  
 
 
20 t
 
- Dostawa pelletu do  Szkoły Podstawowej w Obiechowie , Obiechów 47 , 28-350 Słupia
 
lp nazwa Parametry Ilość ton Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy
3 Pellet - średnica granulatu: ∅ 6-8 mm
- długość granulatu: 3,15- 40 mm
- wartość opałowa: > 17,0 MJ/kg
- zawartość siarki: max. 0,03 %
- wilgotność: ≤12%
- zapopielenie :≤ 0,5 %
45  
7 t
 
Zadanie 2:
 
- Dostawa eko-groszku do Urzędu Gminy Słupia, Słupia257, 28-350 Słupia
 
lp nazwa Parametry Ilość ton Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy
4 Eko-groszek Wartość opałowa: min 26.000 kJ/kg
Granulacja: 5-25 mm
Wilgotność: do 10 %
Zawartość popiołu:  do 10 %
Zawartość siarki : do 10 %
25  
 
4,5 t
 
Zadanie 3:
 
- Dostawa peletu do  budynku mieszkań komunalnych w Nowej Wsi, Nowa Wieś 31, 28-350 Słupia
 
lp nazwa Parametry Ilość ton  Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy
5 Pelet - średnica granulatu: ∅ 6-8 mm
- długość granulatu: 5- 35 mm
- wartość opałowa: > 17,0 MJ/kg
- zawartość siarki: max. 0,03 %
- wilgotność: ≤12%
- zapopielenie :≤ 0,5 %
10  
 
 
2 t
 
- Dostawa peletu do  budynku mieszkań komunalnych w Wywle, Wywła 30, 28-350 Słupia
 
lp nazwa Parametry Ilość ton  Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy
6 Pelet - średnica granulatu: ∅ 6-8 mm
- długość granulatu: 3,15- 40 mm
- wartość opałowa: > 17,0 MJ/kg
- zawartość siarki: max. 0,03 %
- wilgotność: ≤12%
- zapopielenie :≤ 0,5 %
20  
 
 
3 t
 
- Dostawa peletu do  budynku OSP w Rożnicy, Rożnica 209, 28-350 Słupia
 
lp nazwa Parametry Ilość ton  Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy
7 Pelet - średnica granulatu: ∅ 6-8 mm
- długość granulatu: 5- 35 mm
- wartość opałowa: > 17,0 MJ/kg
- zawartość siarki: max. 0,03 %
- wilgotność: ≤12%
- zapopielenie :≤ 0,5 %
2,5  
 
 
 1. t

Podmiot publikującyNowak Marcin
WytworzyłMarcin Nowak2021-09-21
Publikujący Marcin Nowak - Marcin Nowak 2021-09-21 14:08
Modyfikacja Marcin Nowak - Marcin Nowak 2021-09-21 14:11

I.Tryb udzielenia zamówienia.

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”].
 2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli są wymagane.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 
 
Przebudowa dróg  wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km oraz remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+257
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z zadaniem pn. Przebudowa dróg  wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km oraz remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+257”
Przedmiot zamówienia podzielono na 2 zadania:
Zadanie 1 Przebudowa dróg  wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km,
obejmuje 3 części:
Część 1. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 557 Sprowa –Piaski od km 0+016-0+550 dł. 534 mb.
 • Roboty pomiarowe prze liniowych robotach ziemnych
 • Mechaniczne ścieranie poboczy z utylizacja urobku – 534 m2
 • Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm z utylizacja urobku – 112 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 2670,00 m2
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 5 cm – 2136,00 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm – 534 m2
 • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm – 1 szt.
 • Przymocowanie tablic znaków drogowych D-46, D-47  -2 szt.
 
Część 2 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 890 Sprowa od km 0+306 do km 0+646 dł 340 mb
 • Roboty pomiarowe prze liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.
 • Mechaniczne ścieranie poboczy z utylizacja urobku – 340 m2
 • Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat I-IV, głębokość 15 cm w km 0+446-0+646 - 200 mb. Średniej szerokości 0,6 m  - 120 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 1762,5 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 120 m2
 • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 120 m2
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 5 cm – 1415,00 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm – 350 m2
 • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm – 1 szt.
 • Przymocowanie tablic znaków drogowych D-46, D-47  -2 szt.
 
Część 3. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 862 Sprowa od km 0+000 do km 0+210
 • Roboty pomiarowe prze liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.
 • Mechaniczne ścieranie poboczy z utylizacja urobku – 210 m2
 • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  w gruncie kat. I-IV 840 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 840,00 m2
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 5 cm – 630,00 m2
 • Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm – 210 m2
 
Zadanie 2 Remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+157 do km 0+257
 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna )– 350,00 m2.
 

Podmiot publikującyNowak Marcin
WytworzyłMarcin Nowak2021-09-08
Publikujący Marcin Nowak - Marcin Nowak 2021-09-08 15:19
Modyfikacja Marcin Nowak - Marcin Nowak 2021-09-14 12:40
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-09-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-09-06 09:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-09-06 09:03

Załączniki:

Informacja Plik pdf 250.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-08-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-08-27 08:03
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-08-27 08:06

Załączniki:

Oferty Plik pdf 209.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-08-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-08-26 09:56
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-08-26 11:04
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-08-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-08-25 10:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-08-25 10:55
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 21 września 2021r. 18:59:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.