bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Słupia: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 175 200,00 złotych
Numer ogłoszenia: 350876 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupia (Jędrzejowska) , Słupia 257, 28-350 Słupia, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3816024, 3816288, faks 0-41 3816005.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 175 200,00 złotych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu Gminy Słupia na 2014 rok 2.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: Wysokość kredytu: 1 175 200,00 PLN (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych). 1)Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do momentu spłaty kredytu. 2)Odsetki płatne na bieżąco od uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, na ostatni dzień miesiąca. 3)Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365/366 dni i rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu. 4)Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu) ewentualnie powiększone o marżę Banku, 5)Spłata kapitału kredytu nastąpi w 75 ratach kwartalnych po 15 500,00 zł. a ostatnia 76 w kwocie 12 700,00 począwszy od 31.03.2016r. do 30.12.2034r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 76.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-10-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-10-30 13:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-10-21 14:03
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

                                                                                                                   Słupia, dnia 21.10.2014r.

RGG.271.8.2014                                                                                                                                                                                            Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dot. Przetargu Nr RGG.271.8.2014 pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości  1.750.200.00 złotych,  ogłoszonego na Urzędzie Zamówień Publicznych pod Nr 349766-2014 w dniu 20.10.2014r.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. z 2013 r. Dz. U. , poz. 907 z późn. zm./ Zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy RGG.271.8.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości  1.750.200.00 złotych,  zgodnie z art.93 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

Uzasadnienie

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pomyłkowo wpisano kwotę kredytu w wysokości 1 750 200,00 zł zamiast prawidłowej kwoty  1 175 200,00 zł.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-10-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-10-21 10:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-10-21 10:04
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci w Sieńsku

                   WÓJT  GMINY   SŁUPIA  JĘDRZEJOWSKA

                                         województwo : ŚWIĘTOKRZYSKIE

                                                  O G Ł A S Z A                                                 

                    PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

                   NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI   SKŁADAJĄCEJ  SIĘ 

                   Z    DZIAŁKI :

                   Nr.  219/2  o  pow.  0.65 83  ha wraz z zabudowaniami

                   ( budynek po szkole podstawowej wraz z salą gimnastyczną   

                   i  budynek gospodarczy )  położona  w  SIEŃSKU .

Własność  Gminy  Słupia   na podstawie  KW - KI1J/00017395/2 .

Cena wyjściowa działki wraz z  zabudowaniami wynosi :  544 484,00 zł. 

(Słownie :  pięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery 00/100 złotych ) .

Działka Nr.  219/2  jest  usytuowana po zachodniej stronie drogi powiatowej biegnącej od miejscowości  Słupia w kierunku miasta Jędrzejów.

Działka o kształcie  regularnego prostokąta , teren równy i płaski .

Działka przylega bezpośrednio do drogi powiatowej i drogi lokalnej.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość od strony zachodniej przylega do nieruchomości stanowiącej park wpisany do rejestru zabytków.  Od strony północnej i południowej  działka sąsiaduje z zabudowanymi  budynkami mieszkalnymi i zagrodowymi a od wschodu z pasem drogowym.

Działka Nr. 219/2  o pow. 0.65 83 ha w tym :   Bi  - 0.65 83 ha zabudowana jest budynkiem  po szkole podstawowej , w którym wydzielone są dwa samodzielne lokale mieszkalne, salą gimnastyczną i łącznikiem oraz budynkiem  gospodarczym . Ponadto na nieruchomości znajdują się chodniki i place dla potrzeb ruchu pieszego, boisko szkolne oraz plac zabaw.

Budynek szkoły konstrukcji murowanej dwukondygnacyjnej, podpiwniczony w części mieszkalnej:

pow. użytkowej części głównej 488,37 m 2
pow. użytkowej lokalu Nr. 1 -  45,96 m2  
pow. użytkowej lokalu Nr. 2 – 45,96 m 2 .

Budynek sali gimnastycznej wraz z łącznikiem jednokondygnacyjny jest dobudowany do budynku szkolnego od strony  południowo – zachodniej.

- sala o pow. użytkowej 287,03 m²,

- łącznik o pow. użytkowej 152 m².

       Na działce znajduje się murowany jednokondygnacyjny budynek  gospodarczy wolnostojący w złym stanie technicznym. W celu doprowadzenia budynku do stanu pozwalającego na jego użytkowanie konieczne jest przeprowadzenie remontu.

Nieruchomość  może być zagospodarowana pod działalność gospodarczą o charakterze nieuciążliwym : działalność usługową , handlową , kulturalno-

oświatową, produkcyjną,  socjalno – usługową .

Obiekt  jest w średnim stanie technicznym. Wyposażony jest w instalację elektryczną, odgromową, kanalizacyjną, wodociągową (studnia głębinowa)

i dzwonkową. Ogrzewanie budynku centralne z pieca na węgiel.

Działka jest ogrodzona  .

 Koszty poniesione przez Gminę związane ze sprzedażą ponosi nabywca .

      Gmina Słupia  posiada  aktualny  miejscowy plan przestrzennego

Zagospodarowania  Gminy .

Zarządzeniem  Nr. 73./2014  z dnia  06.10.2014 r Wójt  Gminy   wyznaczył  termin  przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Słupi w dniu 8 grudnia 2014 r (poniedziałek) –pokój  Nr.10  -   godz. 10 00  . 

 Warunkiem przystąpienia do  przetargu  jest wpłacone Wadium w wysokości 10%  ceny wyjściowej ( w formie pieniężnej ) w Kasie Urzędu Gminy w Słupi

do dnia 3 grudnia  2014 r   do godz. 1300  lub na konto Urzędu Gminy w Słupi  Nr.  98 8513 1011 2001 0000 0013 0001 BS Sędziszów Oddział w Słupi 

Oferty należy składać w terminie do dnia 3 grudnia 2014 r do    

 godz.  1300  w  Sekretariacie  Urzędu  Gminy.

Oferta z dołączoną kserokopią dowodu wpłaty Wadium  na zakup  działki winna być składana w osobnej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej.

Oferta powinna zawierać : imię i nazwisko oferenta, dokładny adres, datę sporządzenia oferty , proponowaną cenę , numer działki ,sposób zagospodarowania nieruchomości, Oświadczenie  o zapoznaniu się  z warunkami  przetargu .

 W kopercie zewnętrznej zalakowanej z napisem

      „ Przetarg  na  zakup  działki  w  Sieńsku ”

a na wewnętrznej kopercie imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oraz numer działki. Koszty związane ze sprzedażą działki ponosi nabywca.

Osoby biorące udział  w  przetargu  powinny zapoznać się  ze stanem prawnym , granicami nieruchomości będące przedmiotem  przetargu  . 

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacone Wadium nie podlega zwrotowi, a jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie stawi się w oznaczonym dniu u Notariusza właściciel może odstąpić od zawarcia Umowy Notarialnej.

Organizatorowi  przetargu  przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu  pisemnego  nieograniczonego  bez podania przyczyny.

 

Bliższe informacje w Urzędzie Gminy w Słupi Jędrzejowskiej
 pokój  Nr.  7     Tel.   041  38 16 024  lub  041  38 16 288 .

 

       Słupia  dnia  06.10.2014 r                                                   Wójt Gminy

                                                                                         Słupia Jędrzejowska   

                                                                                            Krzysztof  Nowak

                         

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-10-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-10-08 13:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-10-08 13:23
Informacja o wyniku przeprowadzonego rozpozanania cenowego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 55.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-10-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-10-06 08:23
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-10-06 08:28
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”

W załaczeniu skan informacji

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2014-09-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-09-25 10:47
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-09-25 10:50

W załaczeniu protokół wyboru ofert

Załączniki:

Protokół wyboru ofert Plik pdf 60.72 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
AutorMarcin Nowak - referent-informatyk2013-12-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-27 13:51
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-27 13:51
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]