bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie nr 520234064-N-2019 z dnia 31-10-2019 r. Słupia: Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Ogłoszenie nr 520234064-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

Słupia: Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

tak
Nazwa projektu lub programu: Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Słupia (Jędrzejowska), Krajowy numer identyfikacyjny 29101069400000, ul. Słupia  257, 28-350  Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3816024, 3816288, e-mail sekretariat@slupia.pl, faks 0-41 3816005.
Adres strony internetowej (url): http://bip.slupia.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.slupia.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://bip.slupia.pl/

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
w formie pisemnej

pod adres: Urząd Gminy Słupia - Słupia 257, 28-350 Słupia

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zadań Gminy Słupia w ramach projektu pn. „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia”


II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu (główna nagroda), którego Autor (zespół projektowy) / Wybranemu uczestnikowi konkursu zostanie zlecone w trybie z wolnej ręki opracowanie projektu budowlanego oraz kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia publicznego będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych, a w przypadku braku konieczności jego uzyskania, oświadczenie Projektanta o możliwości prowadzenia prac budowlanych dla inwestycji budowlanej dla inwestycji obejmujących niżej wymienionych 19 zadań: Zadanie 1 - Zwiększenie oferty rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Słupi poprzez budowę siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw Zadanie 2 - Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół remizy OSP poprzez rozbudowę placu zabaw Zadanie 3 - Poprawa bezpieczeństwa w Słupi poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 380022T Słupia Osiedle- Górka w km 0+000m do 0+590 Zadanie 4 - Przebudowa drogi gminnej Nr 380005T Słupia - Kol Kreślina od km 0+127 - km 0+775 Zadanie 5 - Poprawa bezpieczeństwa w Słupi poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0200T Słupia Rożnica Sieńsko Zadanie 6 -Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu w centrum Słupi wokół stawu Zadanie 7 - Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół świetlicy Zadanie 10 - Poprawa bezpieczeństwa w centrum Słupi poprzez przebudowa drogi dojazdowej do Urzędu Gminy i zwiększenie liczby miejsc parkingowych Zadanie 11 - Poprawa funkcjonalno przestrzenna terenu wokół Ośrodka Zdrowia poprzez przebudowę parkingu Zadanie 12 - Zakup i montaż OZE na budynku świetlicy wiejskiej w Słupi Zadanie 13 - Poprawa techniczna budynku Gminnej Biblioteki Publicznej poprzez jej przebudową i doposażeniem Zadanie 14 Zwiększenie oferty kulturalnej świetlicy wiejskiej w Słupi poprzez przebudowę budynku i jego wyposażenie Zadanie 15 Poprawa funkcjonalno-przestrzenna wraz ze zwiększenie bezpieczeństwa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Słupi poprzez przebudowę boisk oraz ogrodzenie terenu Zadanie 16 Poprawa bezpieczeństwa na terenie wokół Szkoły Podstawowej poprzez zakup i montaż monitoringu Zadanie 17 Poprawa techniczna budynku Szkoły Podstawowej w Słupi poprzez nadanie części pomieszczeń nowych funkcji Zadanie 18 Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej w Słupi do potrzeb osób niepełnosprawnych Zadanie 19 EWE w SP w Słupi poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego Zadanie 20 OZE w ramach wymiany oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku Zdrowia w Słupi Zadanie 22 EWE poprzez termomodernizację budynku na działce nr 314/12


II.3) Główny kod CPV 71220000-6

Dodatkowe kody CPV

71000000-8

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Zgodnie z art. 118 PZP 1 Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposia-dające osobowości prawnej. 2. Jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej, uczestnikami kon-kursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia. 3. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie.


Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Tak


Należy podać dla jakiego zawodu:
architekt

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

propozycja współczesnych (twórczych) rozwiązań funkcjonalnych - architektonicznych - 80

kryteria techniczno-ekonomiczne - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:

Data: 12/11/2019, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

Termin podany w pkt. IV.2.1) jest terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Pracę konkursową należy złożyć, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w sekretariacie Urzędu Gminy Słupia - Słupia 257, 28-350 Słupia w terminie do 29.11.2019r. do godz. 15:00.

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I Nagroda: zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego objętego konkursem. Nie przewiduje się nagród pieniężnych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-10-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-31 11:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-10-31 12:26
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin 2019-12-15 14:29
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 22 września 2020r. 17:10:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.