bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie - Gmina Słupia (Jędrzejowska): Zakup wraz z sukcesywną dostawą opału do Ośrodka Zdrowia w Słupi, Urzędu Gminy w Słupi, Szkoły Podstawowej w Słupi oraz Szkoły Podstawowej w Obiechowie w sezonie grzewczym 2019/2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600777-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Słupia (Jędrzejowska), Krajowy numer identyfikacyjny 29101069400000, ul. Słupia  257, 28-350  Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3816024, 3816288, e-mail sekretariat@slupia.pl, faks 0-41 3816005.
Adres strony internetowej (url): www. Slupia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z sukcesywną dostawą opału do Ośrodka Zdrowia w Słupi, Urzędu Gminy w Słupi, Szkoły Podstawowej w Słupi oraz Szkoły Podstawowej w Obiechowie w sezonie grzewczym 2019/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SGG.271.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z sukcesywną dostawą opału do Ośrodka Zdrowia w Słupi, Urzędu Gminy w Słupi, Szkoły Podstawowej w Słupi oraz Szkoły Podstawowej w Obiechowie w sezonie grzewczym 2019/2020 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 1. Ośrodek Zdrowia w Słupi, Słupia 2, 28-350 Słupia 2. Urząd Gminy w Słupi, Słupia 257, 28-350 Słupia 3. Szkoła Podstawowa w Słupi, Słupia 281, 28-350 Słupia 4. Szkoła Podstawowa w Obiechowie, Obiechów 47, 28-350 Słupia Przedmiot zamówienia podzielono na 4 zadania Zadanie 1 – Dostawa pelletu do Ośrodek Zdrowia w Słupi. Słupia 2 , 28-350 Słupia lp nazwa Parametry Ilość ton Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy 1 Pellet - średnica granulatu: ∅ 6-8 mm - długość granulatu: 3,15- 40 mm - wartość opałowa: > 17,0 MJ/kg - zawartość siarki: max. 0,03 % - wilgotność: ≤12% - zapopielenie :≤ 0,5 % - gęstość nasypowa : >600 kg/m3 40 7 ton Zadanie 2 – Dostawa eko-groszku do Urzędu Gminy Słupia, Słupia257, 28-350 Słupia lp nazwa Parametry Ilość ton Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy 1 Eko-groszek Wartość opałowa: min 26.000 kJ/kg Granulacja: 5-25 mm Wilgotność: do 10 % Zawartość popiołu: do 10 % Zawartość siarki : do 10 % 17 4,5 t Zadanie 3 – Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Słupi , Słupia 281 , 28-350 Słupia lp nazwa Parametry Ilość ton Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy 1 Pellet - średnica granulatu: ∅ 6-8 mm - długość granulatu: 3,15- 40 mm - wartość opałowa: > 17,0 MJ/kg - zawartość siarki: max. 0,03 % - wilgotność: ≤12% - zapopielenie :≤ 0,5 % - gęstość nasypowa : >600 kg/m3 70 20 t Zadanie 4 – Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Obiechowie , Obiechów47 , 28-350 Słupia lp nazwa Parametry Ilość ton Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy 1 Pellet - średnica granulatu: ∅ 6-8 mm - długość granulatu: 3,15- 40 mm - wartość opałowa: > 17,0 MJ/kg - zawartość siarki: max. 0,03 % - wilgotność: ≤12% - zapopielenie :≤ 0,5 % - gęstość nasypowa : >600 kg/m3 30 7 t
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09111210-5
 
Dodatkowe kody CPV: 09111400-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie 2 – Dostawa eko-groszku do Urzędu Gminy Słupia, Słupia 257, 28-350 Słupia
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13821.14
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: WĘGLOPASZ Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Piątkowska 149/6
Kod pocztowy: 60-648
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13591.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12206.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12206.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 
--------------------------------
Marcin Nowak
Tel. 41 38 16 024 wew 33
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-11-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-14 16:18
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-11-14 16:20
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin 2019-12-13 16:18
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 05:37:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.