bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 22.02.2016r.
Wójt Gminy Słupia ogłasza
Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia
na rok 2016.
 
§ 1
Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów:
1)        Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni  się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Słupia  a w szczególności poprzez tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Słupia.
2)       Na realizację projektów w 2016 r. przeznacza się kwotę – 20.000,00 zł
 
§ 2
Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:
1)        Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.
2)        Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą  Słupia, a właściwym podmiotem, którego wniosek zostanie wybrany.
3)        Szczegółowe zasady przekazywania dotacji określone zostaną w zawartej umowie.
4)        W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie określonej w umowie.
5)         Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.
 
§ 3
Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie:
1)      W konkursie projektów mogą uczestniczyć podmioty, nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gmin Słupia,
2)      Projekt będzie rozpatrywany, jeżeli podmiot przystąpi do konkursu i złoży w wymaganym terminie wniosek, spełniający wymogi określone w Uchwale Nr XLV/246/2014/2014 Rady Gminy Słupia z dnia  29 października 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz zasad wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia,  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
3)      Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu, oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Słupia.
4)      Wysokość dotacji nie może być wyższa niż 90% ogółu kosztów zgłoszonego projektu.
5)      Przedmiotem dotacji może być wsparcie podmiotu w zakresie projektu obejmującego pokrycie m.in.:
a) organizację i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, turniejów i zawodów;
b) organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych krajowych;
c) realizację programów szkolenia sportowego.
6)      Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
a) transferów zawodnika z innego klubu,
b) zapłat kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
c) zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia,
d) remontów lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu do uprawiania sportu,
e) zobowiązań klubu z tytułu wszelkich należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu i jego jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów publicznych.
§ 4
Miejsce i termin składania wniosków:
1)        Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w terminie do  14.03.2016 roku do godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Słupia, Słupia, pok. nr 9 – w zamkniętej kopercie z napisem: " Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Słupia na rok 2016
2)        Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy. Odrzuceniu podlegają wnioski nieprawidłowo wypełnione lub wnioski,
w których nie podano wszystkich danych określonych we wzorze wniosku.
3)        Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu oraz statut,
b) informację o wcześniejszej działalności klubu której dotyczy wniosek,
c) aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
d) sprawozdanie finansowe tj. bilans za rok poprzedni,
e) oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
4)       Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Słupia 257 pok. nr 9.
§ 5
 Miejsce i termin otwarcia wniosków: 
1)      Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 14.03.2016 r. o godz.  12.00 w Urzędzie Gminy w Słupi.
2)      Otwarcia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Słupia.
3)      Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupia, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupia oraz dostarczona wnioskodawcom.
 
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 9 2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Plik pdf 89.62 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2016-02-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-02-24 13:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-02-24 13:55
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin 2016-03-15 13:53
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 30 października 2020r. 13:53:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.