XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska)

 

 

Słupia 10.12.2013SGG.6220.2a.2013


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska)
o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania

Na podstawie art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)


zawiadamia się zainteresowanych


że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej FW_SIEŃSKO_TJE_20001 składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 1,5 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 100m, o średnicy skrzydeł do 66m wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV” zlokalizowanego na działce nr ew. 73 w m. Sieńsko, gm. Słupia Jędrzejowska z wniosku Inwestora: SEMIX Sebastian Fabiańczyk pełnomocnik inwestora Pan Łukasz Gałka ul. Nakielska 12/1, 42-600 Tarnowskie Góry  zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 10.12.2013r. znak: SGG.6220.2a.2013 o zawieszeniu przedmiotowego postępowania, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę (Inwestora) raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Na powyższe  postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupia: www.bip.slupia.pl
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupia
na tablicy ogłoszeń sołectwa Sieńsko– przesłane do sołtysa wsi Sieńsko celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.


skan w załaczeniu


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania Plik pdf 89.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-10 10:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-10 10:16